Egyéb képzések

Kreditpontos egészségügyi továbbképzések

Alapellátási metódusok

Alapellátási metódusok
Az Alapellátási metódusok szabadon választható elméleti továbbképzés a hazai alapellátási rendszer jelenlegi helyzetéből és a nemzetközi tapasztalatok alapján a jövőbeni fejlesztési lehetőségekből kiindulva mutatja be, hogy a szakdolgozók hogyan járulhatnak hozzá a lakosság egészségének fejlesztéséhez, megőrzéséhez, a krónikus betegek gondozásához még hatékonyabban.
Tovább

Alternatív terápiák a rehabilitációban

Alternatív terápiák a rehabilitációban
Az Alternatív terápiák a rehabilitációban című szabadon választható elméleti továbbképzés sokoldalúan mutatja be a mozgásrendszer és a belső szervek működésének, elváltozásainak összefüggéseit, a reumatológia, a fizioterápia területén nyomon követhető ok-okozati kapcsolatokat, előtérbe állítva a mindennapi életünkben történő alkalmazási lehetőségeket, a prevenció, a diagnosztizálás, a gyógyítás szerepét.
Tovább

Fogászati prevenciós specialitások

Fogászati prevenciós specialitások
Fogászati asszisztensként vagy klinikai fogászati higiénikusként dolgozol? Várunk továbbképzésünkre, ahol a legmodernebb fogászati prevenciós specialitásokat a szakma szakértőitől sajátíthatod el. Vegyél részt a megelőzésben, tegyél a páciensek egészséges mosolyáért!
Tovább

Kiegészítő terápiák a mozgás- és fizioterápia szakterületén

Kiegészítő terápiák a mozgás- és fizioterápia szakterületén
Gyógymasszőrként, sportmasszőrként, fürdősmasszőrként, fizioterápiás asszisztensként, szakasszisztensként, dolgozol? Várunk továbbképzésünkre, ahol elsajátíthatod a mozgás- és fizioterápia szakterületéhez kapcsolódó kiegészítő terápiákat, relaxációs és masszázs technikákat, és beiktathatod a hétköznapi rutin tevékenységek közé, mint az egészségmegőrzés egyik lehetséges módszerét. Vegyél részt a mozgásszervi megbetegedések megelőzésében, a reumatológiai betegek életminőségének javításában!
Tovább

Komplementer (kiegészítő) terápiás lehetőségek a betegellátás területén

Komplementer (kiegészítő) terápiás lehetőségek a betegellátás területén
A Komplementer (kiegészítő) terápiás lehetőségek a betegellátás területén című szabadon választható elméleti továbbképzés részletesen mutatja be a mozgásszervi megbetegedések népegészségügyi aspektusát, ehhez kapcsolódóan az életminőség javítás lehetőségeit, a reflexológiai gondolkodás holisztikus szemléletmódját, a mozgásterápiás módszerek és a kliens állapota közötti logikai összefüggéseket, az elektro- és a mágnesterápia jótékony hatásait.
Tovább

Rehabilitációs nézőpontok

Rehabilitációs nézőpontok
A Rehabilitációs nézőpontok című szabadon választható elméleti továbbképzés sokoldalúan mutatja be a rehabilitációs team tagok és az ergoterapeuta tevékenységének kapcsolódási pontjait, a mozgásszervi megbetegedések során alkalmazható eljárásokat, fizioterápiás vonatkozásokat, a páciensnek a saját helyzetéhez, állapotához való jobb alkalmazkodását támogató módszert, az elektro- és a mágnesterápia jótékony hatásait.
Tovább

Specifikumok a felnőtt ápolás, gyógyítás területén

Specifikumok a felnőtt ápolás, gyógyítás területén
A Specifikumok a felnőtt ápolás-gyógyítás területén című szabadon választható elméleti továbbképzés az alapellátási formákon keresztül mutatja be a fejlesztendő területek sajátosságait, a foglalkoztatottak helyét, szerepét, hatásköreit, kapcsolódási pontjait az egészségügy további szintjeihez, szereplőihez, valamint a szociális ellátáshoz.
Tovább

Stomato-onkológiai szűrés a fogászati rendelőben

Stomato-onkológiai szűrés a fogászati rendelőben
Fogászati asszisztensként vagy klinikai fogászati higiénikusként dolgozol? Várunk továbbképzésünkre, ahol elsajátíthatod a szájüregi rákszűréshez szükséges ismereteket és módszereket. Vegyél részt a daganatos megbetegedések megelőzésében, ments életeket a fogászati rendelőben!
Tovább

Kreditpontos pedagógiai továbbképzések

A családi rendszer és a szülői szerep pszichológiája és szociológiája

A családi rendszer és a szülői szerep pszichológiája és szociológiája
A továbbképzésen a résztvevők megismerik a család rendszerszemléletű megközelítését és a családi életciklusok jellemzőit. Sajátélményű gyakorlatokra és esettanulmányokra építve fedezik fel a család társadalmi-gazdasági hátteréből fakadó sajátosságokat, valamint a szülői szerep lélektani és társadalmi összetevőit. Külön hangsúlyt fektetünk a szülő- és tanárszerepből fakadó sajátos kommunikációs helyzetre, hogy ezzel is felkészítsük a pedagógusokat a szülőkkel folytatandó konstruktív együttműködésre.
Tovább

A játék pszichológiája

A játék pszichológiája
A program során a résztvevők élményszerű formában ismerkednek meg a játéktevékenység pszichológiai megközelítésével, értelmezésével. Olyan játékokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazhatnak a gyerekekkel/fiatalokkal való munkában. A képzésen arra igyekszünk felkészíteni a pedagógusokat, hogy a gyerekek fejlődés-lélektani sajátosságait és egyéni szükségleteit figyelembe véve tervezzék meg és vezessék le az életkornak megfelelő játékos foglalkozásokat, tudatosan fejlesztve ezzel a tanulók különböző kompetencia-területeit.
Tovább

A közösség pedagógiai ereje

A közösség pedagógiai ereje
A képzés során a résztvevők sajátélményű gyakorlatokon és azok feldolgozásán keresztül szereznek tapasztalatokat és ismereteket a csoportok működési jellegzetességeiről – a csoportfejlődésről és a csoportdinamikáról. Arra törekszünk, hogy a résztvevők képessé váljanak a csoporthatásoknak a pedagógiai folyamatba történő tudatos bekapcsolására, ezzel növelve oktató és nevelő munkájuk hatékonyságát.
Tovább

Ismeretek és készségek az iskolai- és óvodai gyermekvédelemben

Ismeretek és készségek az iskolai- és óvodai gyermekvédelemben
A továbbképzés során a résztvevők megismerik a pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos felelősségét és lehetőségeit, valamint az intézményes gyermekvédelmet ellátó szervezetek – gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat – munkáját, hatáskörét. Sajátélményű gyakorlatok és esetleírások segítségével közösen elemezzük a nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát, a jelzőrendszer tagjainak együttműködési lehetőségeit és kötelezettségeit.
Tovább

Játékmester képzés

Játékmester képzés
A továbbképzési program során olyan játékokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazhatnak a gyerekekkel/fiatalokkal való munkában. A továbbképzésen megismerkedünk az egyéni, páros és csoportos játékok, gyakorlatok levezetésének technikáival, valamint a csoportdinamika alapvető jellegzetességeivel. Így a résztvevők képessé válnak saját csoportjaikban közösségi játékok vezetésére. Igyekszünk felkészíteni arra is, hogy a résztvevők a fejlődés-lélektani sajátosságokat is figyelembe véve, tudatosan alkalmazzák az egyes játékokat az adott életkorban, illetve adott élethelyzetben, valamint a csoportfejlődés adott szintjén.
Tovább

Konstruktivizmus: a kognitív fejlesztés lélektana és módszertana

Konstruktivizmus: a kognitív fejlesztés lélektana és módszertana
A továbbképzésen a résztvevők megismerkednek a konstruktív pedagógia elméletével és az ezt megalapozó kognitív pszichológia eredményeivel. Megismerik és kipróbálják a konstruktivista megközelítést támogató pedagógia eszközeit, úgymint a tanulói aktivitásra építő tevékenységközpontú tanulásszervezési módszereket, a tanuló-megismerés, a fejlesztő értékelés módszereit és a projektmódszert.
Tovább

Magatartási zavarok az iskolai mindennapokban

Magatartási zavarok az iskolai mindennapokban
A program során felkészítjük a pedagógusokat, hogy képessé váljanak a magatartási zavarok felismerésére, és olyan tanulási környezet kialakítására, amely módot ad a zavar eszkalálódásának megelőzésére. Olyan módszereket és működő jó gyakorlatokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben alkalmazni, és így a magatartási zavarral küzdő tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő tanulási helyzeteket kialakítani. Esetbemutatásokkal és sajátélményű gyakorlatokkal érzékenyítjük a résztvevőket a magatartási zavarral küzdő gyermek és családja szükségletei iránt, és feldolgozzuk az ellátórendszerrel kapcsolatos információkat is.
Tovább

Pszichés betegségek gyermek – és serdülőkorban

Pszichés betegségek gyermek – és serdülőkorban
A továbbképzésen a résztvevők megismerik a gyermekkorban előforduló pszichés zavarokat, azok kiváltó okait és következményeit. Feldolgozzuk a lehetséges megoldási módokat, és bemutatjuk a megoldáshoz alkalmazható módszereket. Felkészítjük a résztvevőket, hogy tudjanak élni a prevenció, illetve adott esetben az intervenció lehetőségével, és amennyiben szükségét látják, a megfelelő szakember bevonásával tudjanak továbblépni. Ezért a továbbképzésen hangsúlyosan szerepel az ellátórendszer működésének és az együttműködés formáinak megismerése.
Tovább

Tanulási zavarok az iskolai mindennapokban

Tanulási zavarok az iskolai mindennapokban
A program során felkészítjük a pedagógusokat, hogy képessé váljanak a tanulási zavarok gyanújának azonosítására, és olyan tanulási környezet kialakítására, amely módot ad a zavar eszkalálódásának megelőzésére, illetve a tanulási zavarral küzdő tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő tanulásszervezésre. A program során olyan módszereket és működő jó gyakorlatokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben alkalmazni a tanulási zavarral küzdő tanulók számára megfelelő tanulási módok megtervezésére és kialakítására.
Tovább

Többszörös intelligencia az osztályteremben

Többszörös intelligencia az osztályteremben
A továbbképzésen megismerjük és körbejárjuk a többszörös intelligencia fogalmát. Azonosítjuk a különböző intelligenciafaktorokat, megismerjük jellemzőiket. A tevékenységközpontú tanulásszervezés körébe tartozó módszereket mutatunk be és próbálunk ki sajátélményű feladatokban annak érdekében, hogy a tanárok képessé váljanak a diákok eltérő intelligenciafaktorainak feltárására, a tanulói képesség-profil megalkotására és az ennek megfelelő tanulásszervezésre.
Tovább

Kreditpontos szociális továbbképzések

BURN OFF - A kiégés tréning

BURN OFF - A kiégés tréning
BURN! OFF! – 30 órás, több modulból álló kiégési tréningünk célja az ismeretátadás, az önreflexió kialakítása és elsajátítása a helfer szindrómával és a burnout-tal kapcsolatban.
Tovább

ÉKES (Érzékenyítés, Kommunikáció, Empátia a Segítő szakmákban)

ÉKES (Érzékenyítés, Kommunikáció, Empátia a Segítő szakmákban)
ÉKES, azaz Érzékenyítés, Kommunikáció, Empátia a Segítő szakmákban – 32 órás, több modulból álló tréningünk célja a résztvevők önismeretének, kommunikációjának, empátiájának, konfliktus kezelési technikáinak fejlesztése. Hatékony kommunikációs módszerek elsajátítása a szülőkkel való kapcsolattartásban, hogy az együttműködés optimális, együttműködő, partneri kapcsolat legyen.
Tovább

Workshop

Bababiztos tudás

Bababiztos tudás
Kérdéseid vannak, amikre keresed a válaszokat, de unod a baba oldalak böngészését? Ne keress tovább, szerezd meg szakértőktől a tudást, a magabiztos csecsemő- és kisgyermek gondozáshoz! Várunk a négy alkalmas workshopunkra, ha babát tervezel, kismamaként szülés előtt állsz, vagy nemrég született meg kisbabád.
Tovább

Innováció a rendelői fogfehérítésben

Innováció a rendelői fogfehérítésben
Fogászati asszisztensként vagy klinikai fogászati higiénikusként dolgozol? Várunk workshopunkra, ahol nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is elsajátíthatod a fogfehérítés legmodernebb technikáit. Legyél te az a szerencsés résztvevő, aki ingyenes Philips Zoom WhiteSpeed professzionális fogfehérítést kap!
Tovább

Krízishelyzet és elsősegélynyújtás a fogorvosi rendelőben

Krízishelyzet és elsősegélynyújtás a fogorvosi rendelőben
Fogászati asszisztensként vagy klinikai fogászati higiénikusként dolgozol? A fogászati rendelésünk alappillére a pácienseink bizalma! Elengedhetetlen, hogy felkészüljünk a váratlan fordulatokra és minden helyzetben magabiztosan irányítsuk az eseményeket. Várunk workshopunkra, ahol szakértőnk útmutatást ad a rendelői krízishelyzetek megfelelő kezeléséhez.
Tovább

Szakszerű otthoni betegápolás

Szakszerű otthoni betegápolás
Olyan helyzetbe kerültél, hogy tanácstalan vagy miként segítsd a környezetedben az ápolásra szorulókat? Nem vagy egyedül! Workshopunkon most lehetőséged van megosztani tapasztalataid, és szakértőktől sajátíthatod el azokat a módszereket és technikákat, amivel megfelelő körülményeket teremtesz az otthoni betegápoláshoz.
Tovább

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!